Xoom Trainings – เรียนรู้และพัฒนาทักษะของคุณ

ทักษะการเรียนรู้ 5 ด้าน
การพัฒนาทักษะ หมายถึง
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ หมายถึง
ทักษะการเรียนรู้ มีอะไรบ้าง
การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ วิจัย
การพัฒนาทักษะ วิจัย
สรุปทักษะการเรียนรู้
ทักษะการเรียนรู้ด้วยตนเอง มีอะไรบ้าง